Põhikiri on kinnitatud 06.12.1999

 

Meisterujumise U-klubi
PÕHIKIRI

 

I Üldsätted

1.1  Meisterujumise U-klubi (edaspidi Klubi) on mittetulundusühing,  mis ühendab vabatahtlikkuse alusel spordi ja kehakultuuriga tegeleda soovivaid isikuid.

1.2  Klubi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.3  Klubi ühendab vabatahtlikkuse alusel spordi ja kehakultuuriga tegeleda soovivaid isikuid.

1.4  Klubi on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, mittetulundusühingute seadusest, käesolevast põhikirjast ja teistest Eesti Vabariigi seadustest.

II Tegevuse eesmärk

2.1 Klubi eesmärk on ujumise propageerimine ja harrastajate ühendamine, tervise tugevdamine ja tervislike eluviiside propageerimine.

2.2 Oma ülesannete realiseerimiseks klubi arendab alljärgnevat tegevust:

·         sporditreeningute korraldamine;

·         võistluste ja ürituste korraldamine;

·         treeninglaagrite, seminaride ja kursuste korraldamine.

III Klubi liikmed, liikmeks vastuvõtmine

3.1 Klubi liikmeks võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes vastab klubi põhikirjalistele nõuetele ja on avaldanud soovi klubisse astuda.

3.2 Klubi liikmeks vastuvõtmine toimub liikmeks astuja kirjaliku avalduse alusel.
Avalduse vaatab läbi ja otsustab juhatus.
Avaldus klubi liikmeks astumise kohta vaadatakse läbi ühe kuu jooksul avalduse esitamise päevast arvates.

3.3. Liikmelisus Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.
Füüsilise isiku surmaga või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Klubis lõpeb.

3.4 Juhatus võib liikmeks vastuvõtmisest keelduda, kui:

·         Klubi ei suuda teenindada olemasolevast suuremat liikmete arvu;

·         liikmeks vastuvõtmine on vastuolus põhikirjas sätestatuga;

·         isik on samast Klubist välja arvatud, kuna ei täida Klubi liikme kohustusi või teeb seda mittenõuetekohaselt.

3.5 Klubi juhatus peab oma liikmete arvestust.

IV Klubist väljaastumine ja väljaarvamine

4.1 Liikme klubist väljaastumine toimub kirjaliku avalduse alusel.

4.2 Liikme klubist väljaarvamise otsuse teeb Klubi juhatus.

4.3 Liige arvatakse välja:
4.3.1 füüsiline isik tema surma puhul;
4.3.2 juriidiline isik tema lõppemise korral;
4.3.3 kui liige ei täida või täidab liikmekohustusi mittenõuetekohaselt või kui tema tegevus ei vasta põhikirjale.
4.3.4 liikmemaksu või sisseastumismaksu mittetasumisel kindlaksmääratud korras.

V Liikme õigused

5.1 Võtta osa üldkoosolekust ja teistest Klubipoolt korraldatavatest üritustest isiklikult või esindaja kaudu.

5.2Valida ja olla valitud Klubi juhtimis- ja kontrollorganitesse.

5.3 Kasutada kehtestatud korra kohaselt Klubi käsutuses olevaid baase ja inventari.

5.4 Teha arupärimisi ja esitada ettepanekuid Klubi tegevuse kohta.

5.5 Võtta osa Klubi üritustest ja kasutada Klubi poolt tehtavaid soodustusi.

5.6 Lahkuda Klubist omal soovil.

VI Liikme kohustused

6.1 Täita Klubi põhikirjast tulenevaid kohustusi ning Klubi juhtumis- ja kontrollorganite otsuseid.

6.2 Kasutada Klubi ruume, rajatisi säästlikult ning heakorra, tuleohutuse ja sanitaareeskirjade kohaselt.

6.3 Võtma aktiivselt osa Klubi tegevusest.

6.4 Õigeaegselt tasuma sisseastumis- ja liikmemakseid Klubi üldkoosoleku (juhatuse) poolt kehtestatud korras, suuruses ja tähtajal.

VII Klubi vara

7.1 Klubi vara on:
7.1.1 Klubi liikmete poolt makstud sisseastumis- ning liikmemaks, mille suurus kehtestatakse Klubi üldkoosoleku poolt;
7.1.2 annetused või muu vara, mis on saadud seadusandlusega lubatud alustel ning on vajalik Klubi põhikirjalise tegevuse arendamiseks;
7.1.3 tulud tasuliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamisest;
7.1.4 Klubi väljaannete kirjastamisest ja levitamisest.

7.2 Klubi vastutab kohustiste eest kogu oma varaga. Klubi ei vastuta oma liikmete kohustuste eest. Liikmed ei vastuta Klubi kohustuste eest.

7.3 Isikul, kelle liikmelisus Klubis on lõppenud, ei ole õigust Klubi varale.

7.4 Klubi liikme surma korral lähevad tema varalised õigused ja kohustused üle tema pärijale, kellel on õigus saada Klubi liikmeks, kui ta vastab Klubi põhikirjas esitatavatele nõuetele ja esitab kirjaliku avalduse ühe aasta jooksul. Avaldus vaadatakse läbi koos endise Klubi liikme väljaarvamisega.

7.5 Klubi liikmemaks on rahaline, liige on kohustatud tasuma maksu üldkoosoleku poolt ettenähtud ajal, suuruses ja korras.

VIII Klubi juhtimine

8.1 Klubi juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
8.1.1 Klubi asutamine ja lõpetamine;
8.1.2 Klubi põhikirja kinnitamine ja muutmine;
8.1.3 majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine;
8.1.4 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine jt seadusega ettenähtud tegevused.

8.2 Klubi üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole Klubi liikmetest.

8.3 Igal Klubi liikmel on üks hääl.

8.4 Üldkoosoleku otsused põhikirja muutmise küsimuses vajavad 2/3 kohalolnud liikmete poolthääli, muudes küsimustes üle poole kohalolnud liikmete häältest.

8.5 Klubi korralise koosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.

8.6 Klubil on juhatus, mis juhib ja esindab Klubi igapäevases tegevuses. Juhatus on ühe (1) kuni kolme (3) liikmeline ja on valitud üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

8.7 Juhatuse liiget võib liikme määranud organi otsusega igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda, kusjuures temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

8.8 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui tema koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

8.9 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

IX Teadete avalikustamine

9.1 Klubi teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul.

9.2 Teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku poolt.

X Klubi lõpetamine

10.1 Klubi lõpetatakse:

·         üldkoosoleku otsusega;

·         liikmete arvu vähenemisel alla kahe;

·         Klubi pankrotistumisel;

·         muul seaduse ettenähtud alusel.

10.2 Klubi lõpetamise otsus on üldkoosoleku poolt vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

10.3 Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Kui lõpetamise otsuse on teinud üldkoosolek, on likvideerijateks juhatuse liikmed, sundlõpetamise või pankroti korral kohtuotsusega.

10.4 Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara võrdsetes osades Klubi lõpetamise ajal selle liikmeks olnud isikute vahel.

 

Põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud Meisterujumise U-Klubi asutamiskoosoleku poolt Tallinnas, 10. detsembril 1999. a.